Showing all 10 results

Yosegi Bunko 4sun Koyosegi

$76
Yosegi Bunko 4sun Koyosegi Size: 120x77x43 mm Interior: 103x60x29 mm

Yosegi accessory Cases Kikkou

$92
Yosegi accessory Cases Kikkou Size: 155x114x60 mm Interior: 137x 91x41 mm

Yosegi accessory Cases Koyosegi

$92
Yosegi accessory Cases Koyosegi Size: 155x114x60 mm Interior: 137x 91x41 mm

Yosegi Bunko 5sun Koyosegi

$94
Yosegi Bunko 5sun Koyosegi Size: 150x100x53 mm Interior: 129x78x36 mm

Yosegi Bunko 6sun Koyosegi

$103
Yosegi Bunko 6sun Koyosegi Size: 179x121x63 mm Interior: 159x101x42 mm

Yosegi Octagon Box Kikkou

$108
Yosegi Octagon Box Kikkou Size: 196x181x86 mm Interior: 177x164x51 mm

Yosegi Octagon Box Koyosegi

$108
Yosegi Octagon Box Koyosegi Size: 196x181x86 mm Interior: 177x164x51 mm

Yosegi Bunko 7sun Koyosegi

$120
Yosegi Bunko 7sun Koyosegi Size: 211x150x76 mm Interior: 189x128x52 mm

Yosegi Bunko 8sun Koyosegi

$133
Yosegi Bunko 8sun Koyosegi Size: 240x165x82 mm Interior: 217x142x58 mm

Yosegi Bunko 9sun Koyosegi

$225
Yosegi Bunko 9sun Koyosegi Size: 269x191x97 mm Interior: 245x170x68 mm